Obec Hutisko-Solanec

Revitalizace centra obce

 

 

 

 

REVITALIZACE INFRASTRUKTURY A VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V OBCI HUTISKO - SOLANEC

 

 

Vážení spoluobčané,

v souvislosti se zahájením realizace projektu „Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství v obci Hutisko-Solanec“ si Vám dovolujeme touto stránkou celkově přiblížit tento rozsáhlý projekt a možná tímto i zodpovědět některé z otázek, které dnes a denně v poslední době při realizaci akce slýcháme.

Zásadním problémem naší obce je, že doposud v centru obce chyběly chodníky podél části komunikace II/481 (směr Velké Karlovice), podél části komunikace III/4867 (směr na Vigantice) a podél místní komunikace v obci, která se nachází v zastavěné části obce. Díky absenci chodníků a přechodů na těchto komunikacích jsou chodci neustále ohrožování projíždějícími automobily. Neukáznění řidiči často nedodržují rychlost v obci, ani dopravní značení. Nejvíce ohroženými skupinami osob jsou starší spoluobčané a především děti, kterých s ohledem na nové stavební obvody v přilehlých lokalitách, bude ještě přibývat.

Dalším problémem byly plochy veřejné zeleně (park), které byly ve špatném technickém a zdravotním stavu (viz. pád stromu na projíždějící automobil o loňském štědrém dnu) a které již nesplňují svou funkci (regenerace a odpočinek obyvatel). Vybavení parků i druhové složení výsadeb odpovídalo období jejich založení v 60. letech minulého století.

Řešením výše uvedených nedostatků byla snaha realizovat projekt, kdy by došlo k vybudování nových chodníků na výše uvedených komunikacích a kompletní revitalizaci veřejné zeleně v obci včetně parkového mobiliáře. Obyvatelé a návštěvníci obce se díky tomuto projektu budou moci bezpečněji pohybovat na místních komunikacích (z pohledu chodce) a v podobě parku získají místo pro trávení volného času v přírodě (klidová a odpočinková zóna obce). Současně tímto projektem dostane centrum obce reprezentativní vzhled, který je důležitý pro dobrou image obce.

To vše se může uskutečnit nyní po dlouhých letech, kdy se vždy pouze mluvilo o nutnosti vyřešit dopravní situaci centra naší obce v souvislosti s narůstající hustotou provozu a narůstajícím počtem uživatelů centrální části naší obce. Již v roce 2006 byla zpracována první studie revitalizace centra obce, se kterou se obec několikrát neúspěšně snažila získat dotaci na její realizaci. Až nyní se konečně podařilo s projektem v rámci vyhlášených výzev dotačního orgánu ROP Střední Morava uspět, a podařilo se na tento rozsáhlý projekt získat téměř 8 mil. Kč.  

Důležitým faktem celého projektu je skutečnost, že naší obcí procházejí dvě důležité komunikace ve správě a majetku Zlínského kraje, a to včetně centrální křižovatky směr Velké Karlovice – Prostřední Bečva – Vigantice.  Projekt se realizuje z 80% právě na pozemcích Zlínského kraje. Ve snaze vyřešit bezpečnost dopravy zřízením nových chodníků kolem zdravotního střediska, zeleniny, hospody na Salaši a parkoviště včetně vytvoření bezpečných přechodů pro chodce jsme byli nuceni respektovat zásadní požadavky správce těchto komunikací, a to je Ředitelství silnic Zlínského kraje, ale také všechny zákonné normy a vyhlášky. Proto při realizaci projektu musí dojít k celkové úpravě křižovatky a to jejím částečným zúžením, odstraněním výjezdu od zeleniny přímo do křižovatky, odstranění výjezdu a vjezdu z parkoviště také přímo do křižovatky. Tato nebezpečná a kolizní křížení výjezdů dlouhodobě označovala dopravní policie jako zcela nevyhovující a nebezpečný stav. Musíme si rovněž uvědomit, že se jedná o křižovatku přímo v centru obce, která je důležitá pro motoristy, ale důležitější je pro všechny z nás, kdo zde denně procházíme k obchodům, restauraci, novinovému stánku, na cestě k domovům. Zajištění bezpečnosti a zdraví občanů bylo nadřazeno stávajícímu komfortu projíždějících motoristů. Zúžení komunikace musí být realizováno i proto, že délka přechodů pro chodce dle současných předpisů a vyhlášek může být maximálně 7 m a současný rozměr komunikace je téměř 9 m. Tyto a další požadavky vlastníka komunikace Zlínského kraje a dopravního inspektorátu Policie ČR musely být postupně zapracovány do projektu, jinak by nemohl být nikdy stavebně schválen ani dotačně podpořen.


Takže nyní si v krátkosti zrekapitulujme, co vše se v rámci realizace projektu změní:

 • budou vybudovány tři nové přechody pro chodce (u zdravotního střediska, u zeleniny a u květinářství) a jedno nové místo pro přecházení (u sklenářství) – včetně příslušného dopravního značení a nového osvětlení

 • bude vybudován nový chodník od zdravotního střediska kolem zeleniny až ke sklenářství (posléze prodloužen až na Pilu)

 • bude vybudován nový chodník kolem hospody na Salaši od květinářství až k panu Vančurovi

 • bude nově opraven chodník od obecního úřadu ke zdravotnímu středisku

 • bude nově opraven chodník před Jednotou až po napojení na chodník směrem na Prostřední Bečvu

 • bude vybudován nový chodník kolem centrálního parkoviště včetně požadované změny vjezdu na parkoviště

 • budou opraveny zpevněné plochy před obecním úřadem, poštou a hasičskou zbrojnicí včetně vytvoření parkovacího stání pro tělesně postižené občany

 • budou opraveny zpevněné plochy kolem zdravotního střediska, včetně vytvoření parkovacího stání pro tělesně postižené občany a včetně úpravy bezbariérového vstupu do zdravotního střediska, tak aby splňoval všechny zákonné požadavky a normy

 • budou zrekonstruovány autobusové zastávky včetně oplocení do tradičního valašského stylu včetně výměny vývěsních skříněk

 • budou opraveny zpevněné plochy kolem a za hospodou Na Salaši, kde vznikne nový prostor tržiště

 • bude upravena plocha mezi zeleninou, sklenářstvím a areálem chovatelů

 • bude renovován památník obětem světových válek v centru obce

 • a v neposlední řadě bude kompletně revitalizována zeleň v celém centru, kde bude nově vysazeno více jak pětset kusů nových dřevin a keřů

Pevně doufáme, že realizací projektu, který by měl být dokončen do konce září letošního roku, dojde k dlouhodobému zajištění větší bezpečnosti všech občanů a motoristů a zkvalitnění prezentace centra naší krásné obce. Pro podrobnější seznámení se s projektem přinášíme několik přiložených souborů ze kterých je patrný rozsah projektu nebo případně jsme Vám kdykoliv k dispozici k zodpovězení Vašich dotazů a připomínek.

S velkým poděkováním za pochopení a toleranci v průběhu výstavby. 

 

 

 

 

 

 Obecní úřad Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec.  |  Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO  -  běží na redakčním systému WebIdeal