Obec Hutisko-Solanec

Přístup k informacím

Povinně zveřejňované informace podle ustanovení § 14 zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejňuje Obecní úřad Hutisko-Solanec v souladu s  jeho  § 5, odst. 1. následující informace:

1. Úplný oficiální název povinného subjektu.

Obecní úřad Hutisko-Solanec

2.   Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a
      principů, za kterých provozuje svoji činnost.


Vznikl na základě zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Popis organizační struktury povinného subjektu.

4. Kontaktní poštovní adresa, tel, fax, oficiální e-mail.

Obecní úřad Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 512, 756 62

tel:  571 644 264

fax:  571 644 180

 

e-mail:  ou@hutisko-solanec.cz

elektronická podatelna:   podatelna@hutisko-solanec.cz

5. Bankovní spojení pro platby od veřejnosti:

KB Rožnov pod Radhoštěm   2520851/0100

6. Identifikační číslo organizace (IČO):

00303836

7. Daňové identifikační číslo  (DIČ):

CZ00303836

8. Údaje o schváleném rozpočtu na rok 2017

     Rozpočet obce Hutisko-Solanec 

9. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Informace pro občany zabezpečuje pracovnice podatelny OÚ

10. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání nebo obdržet rozhodnutí

Předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze všem pracovníků OÚ

Písemná podání též přímo na podatelně Obecního úřadu
Hutisko-Solanec  512, 756 62

Rozhodnutí lze obdržet u pracovníka OÚ, který jej vydal, pouze však v případě, že nebylo dosud odesláno.

11. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Opravný prostředek proti rozhodnutí OÚ lze podat na podatelně OÚ

Opravný prostředek lze podat písemně (na podatelně), ústně do protokolu (u pracovníků OÚ) nebo telegraficky, takové podání je třeba písemně nebo ústně do protokolu doplnit nejpozději do tří dnů

12. Název příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat.

Formuláře Obecního úřadu

13. Popisy postupů při vyřizování žádosti

Lhůta pro poskytnutí informace počíná běžet dnem podání
(dnem doručení obecnímu úřadu)

Požadované informace se poskytují do 15 dnů.

V případě možnosti prodloužení výše uvedené lhůty (§14 odst.5)
do 25 dnů.

Žadatel ovšem musí být o prodloužení lhůty a důvodech vyrozuměn včas.

14. Přehled nejdůležitějších předpisů pro jednání a rozhodování OÚ:

Všechny sbírky zákonů od roku 1942, obecně závazné vyhlášky, ceníky služeb.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
Vyhledávání informací     1 hodina vyhledávání                   100,-- Kč
                                             každá další započatá hodina     100,-- Kč
Poštovné     dle platných tarifů České pošty    

16. Výroční zprávy povinného subjektu

      Výroční zpráva za rok 2014    

17. Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou jakkoli pravidelně navázány na rozpočet povinného subjektu.


Základní škola Hutisko-Solanec
Obecní Karasova knihovna Hutisko-Solanec
Tělovýchovná jednota Sokol Hutisko-Solanec
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Hutisko-Solanec
 Obecní úřad Hutisko-Solanec, Hutisko-Solanec 512, 756 62 Hutisko-Solanec.  |  Grafika a aplikace:  Webové studio ALMEO  -  běží na redakčním systému WebIdeal